Intervisie begeleiding

Afbeelding van een cirkel van stenen. Door het leggen van stenen in een cirkel wordt een krachtplek gecreëerd.

Intervisie is een effectieve methode voor collega’s met vergelijkbare functies om van elkaar te leren

Waarom intervisie?

  • Ben je benieuwd hoe jouw collega’s vergelijkbare problemen aanpakken?
  • Hoe doen ze dat toch om niet gestresst te raken?
  • Ben ik de enige met deze zorgen en vragen? Hoe gaan collega’s hiermee om?
  • Hoe kan ik dat moeilijke gesprek dat op me af komt aanpakken?
  • Ik kom er maar niet achter wat er werkelijk aan de hand is.
  • Wie ben ik in dit verhaal, waar zit mijn blinde vlek?

Wil je als organisatie(s) een actieve en veilige plaats creëren voor je managers en medewerkers om van elkaar te leren en zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen? Dan is intervisie een aanrader. Neem gerust contact op.

Hoe werkt intervisie?

Bij intervisie bevragen collega’s met vergelijkbare functies, uit dezelfde of verschillende organisaties, elkaar over persoonlijke vraagstukken op het werk. Intervisie maakt op een gestructureerde manier gebruik van de verscheidenheid aan ervaring, expertise en wijze van kijken van de deelnemers. Dit biedt nieuwe inzichten en perspectieven, zowel voor degene die een vraag inbrengt als voor de andere deelnemers. Intervisie benut de collectieve wijsheid van de groep die normaal gesproken verborgen blijft. De ervaring leert dat intervisie de onderlinge verbondenheid bevordert en het gevoel er te mogen zijn, zoals je bent.

Randvoorwaarden voor een succesvolle intervisie zijn een open houding, respect voor elkaars vraagstukken en zienswijzen en vertrouwelijkheid.

Collega's schudden elkaar de hand.

Wat mensen zeggen

“Intervisie onder begeleiding van Jo heeft mij veel gebracht. Zowel over de systematiek van intervisie, maar vooral dat je goed moet luisteren, doorvragen en niet moet invullen voor een ander.”

“Jo heeft ons meegenomen in een aantal vormen van intervisie. Goed of fout speelt hierin een ondergeschikte rol. Jo als intervisie-begeleider is mij zeer goed bevallen. Voor herhaling vatbaar zou ik zeggen.”

Mijn ervaring

Een externe, onafhankelijke begeleiding van de intervisie biedt ruimte aan alle deelnemers om gelijkwaardig hun inbreng te leveren. Tevens zorgt dit voor een heldere, effectieve wijze van leren van elkaar, op een verdiepende en veilige manier.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden van intervisiegroepen op diverse werkdomeinen (zoals voor IND, Belastingdienst, Ministeries van OCW, I&W, VWS, Justitie en Veiligheid, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en voor verschillende functies (zoals inkopers, managers, trainees, projectleiders). Ik maak gebruik van verschillende intervisiemethoden, afgestemd op de vraag die er ligt. Daarbij maakt het verschil of de situatie achter de rug is, nog speelt of de komende tijd gaat spelen.

Start intervisie

Intervisie vindt plaats in vaste groepen van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Dat biedt een vertrouwde leeromgeving. Binnen een intervisiegroep is er geen sprake van hiërarchie. De bijeenkomsten duren 2 a 2,5 uur per keer. Het interval is in de regel 4-6 weken.

Een intervisie-bijeenkomst start met een inventarisatie van te bespreken onderwerpen onder de deelnemers. Hieruit maken zij een keuze en bepalen een volgorde. Vervolgens wordt het vraagstuk in fasen ontleed, vergelijkbaar met het afpellen van een ui. De bespreking begint met een toelichting op de situatie en het formuleren van een heldere vraag door de inbrenger. Hierna gaan de deelnemers op geordende wijze aan de gang met het bevragen van de inbrenger, gevolgd door een analysefase, een adviesfase en een evaluatiefase.

Overeenkomst

De samenwerking start met een vrijblijvend intakegesprek met de opdrachtgever. Hierin komen de wensen en mogelijkheden over en weer aan de orde. Wanneer hierin een klik is, volgen praktische afspraken over het aantal deelnemers, de frequentie, looptijd en locatie van de intervisie-bijeenkomsten. De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Bij de start worden met de deelnemers bindende afspraken gemaakt over aanwezigheid, vertrouwelijkheid en actieve deelname. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie met deelnemers en met de opdrachtgever.

Tarieven

De intervisie biedt ik aan in een pakket van 5 bijeenkomsten van 2 – 2,5 uur. Het tarief hiervoor bedraagt € 950,-. Het intakegesprek is kosteloos, evenals het evaluatiegesprek met de opdrachtgever. De diensten van Psynthos zijn vrijgesteld van BTW.

De bijeenkomsten vinden plaats op locatie van de eigen organisatie, op een externe plek of online. De kosten voor de huur en gebruik van de locatie zijn niet in het tarief begrepen, evenmin als reiskosten buiten de gemeente Eindhoven. Hierover maken we aparte afspraken.

Voor extra intervisiebijeenkomsten geldt een tarief van € 95,- per uur.

Laatste bericht

Contactgegevens

✆ 06 24 16 40 94

✉︎ jo.daemen@psynthos.com

✉︎ jo.daemen@psychosyntheticus.nl

KvK nr 87941538

© 2023 psynthos